2022. gada 01. decembris
Vārda dienas: Arnolds, Emanuels

Vardarbība ģimenē: koordinatoru pilotapmācības tiešsaistē   

iesūtīts: 2021.11.16 17:47

Erasmus+ programmā finansētā projekta “Sertifikācija un kvalifikācija: Koordinatoru sagatavošana vardarbības ģimenē novēršanai” ietvaros ir izstrādāta un tiks testēta modulāra apmācību programma Moodle vidē, kas paredzēta vardarbības ģimenē gadījumu koordinatoru apmācīšanai un ļauj sasniegt Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 5. līmeni, iegūstot attiecīgu kvalifikāciju un sertifikātu. 

Mācību platforma būs pieejama no 2021. gada 26. novembra, un apmācības notiks arī latviešu valodā. Projekta partneri Latvijā šobrīd aicina iesaistīties apmācībās speciālistus, kas būtu gatavi darboties kā koordinatori vardarbības ģimenē gadījumos vietējā līmenī un kas varētu sniegt atgriezenisko saiti apmācību kursa uzlabošanai.

Kursa kopējais apjoms ir 43 mācību stundas: 39 stundas pašvadītai mācību materiāla apgūšanai Moodle vidē, kā arī 4 stundas divām nodarbībām klātienē vai tiešsaistes konferenču platformā.

Kursu iespējams apgūt pusotra mēneša laikā.

Pilotapmācības būs bez maksas, tomēr tiek sagaidīta dalībnieku aktīva iesaistīšanās atgriezeniskās saites sniegšanā mācību satura un procesa uzlabošanai. Kursa noslēgumā dalībniekiem būs iespēja kārtot kvalifikācijas eksāmenu.

Kursa ietvaros tiek apskatītas šādas tēmas:
* izpratne par vardarbību pret intīmo partneri un vardarbību pret sievietēm un meitenēm, tās ietekmi uz bērniem un jauniešiem;

* pētījumi par femicīdu un slepkavībām ģimenē;

* primārā, sekundārā un terciārā prevencija; labas, perspektīvas prakses piemēri un principi;

* stratēģija un pārvaldības struktūras koordinētai kopienas atbildei uz šādu vardarbību;

* finansējuma piesaiste un ilgtspējība; prevencija un pakalpojumu sniegšana Covid-19 situācijā.  

LELB Diakonijas centrs kā projekta partneris Latvijā aicina profesionāļus un ieinteresētos publiskā sektora un NVO pārstāvjus, kas ikdienas darbā saskaras ar vardarbību ģimenē, pieteikties apmācībām, sūtot e-pastu uz diakonija@diakonija.lv, kā ziņas tematu norādot CQ4DVCI.

 Piesakoties apmācībām, lūdzam sniegt īsu informāciju par potenciālo apmācību dalībnieku profesionālo pieredzi un/vai izglītību attiecīgā jomā, kā arī iespējamiem nākotnes plāniem.

Ņemot vērā to, ka šobrīd tiek komplektēta tikai viena apmācību grupa un dalībnieku skaits ir ierobežots, lūdzam interesentus pieteikties pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz 22.novembrim. 

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz e-pastu diakonija@diakonija.lv, kā ziņas tematu norādot CQ4DVCI. Vairāk informācijas par projektu un tā sākotnējo ieceri angļu valodā iespējams iegūt tīmekļa vietnē cq4dvci.projectlibrary.eu/, bet projekta grupas dalībnieku atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem lasāmas šai publikācijai pievienotajā intervijā.CQ4DVCI projekta grupas sanāksme Rīgā 2021. gada augustā. Foto: Inese Bulava. 

Kāpēc bija aktuāli īstenot projektu par koordinatora profesionālo lomu jautājumos, kas skar vardarbību ģimenē vai ar dzimumu saistītu vardarbību pret sievietēm un meitenēm?  

Dr. Vassi Leontari, APOSTOLI, Grieķija 

Vardarbība ģimenē (VĢ) un vardarbība pret sievietēm un meitenēm (VPSM) ir globāla pandēmija, kas ietekmē ne tikai tās tiešos upurus, bet arī visas sabiedrības un valsts attīstību. VĢ līmenis joprojām ir augsts visā Eiropā. Saskaņā ar Eiropas Padomes datiem 15% sieviešu Eiropā ir cietušas no šīs dzimumspecifisko cilvēktiesību pārkāpumu formas. 

Šī situācija, kas ir ārkārtīgi sarežģīta un turpina pasliktināties, radikāli ietekmē to profesionāļu lomu, kuri strādā ar VĢ intervencēm, un ir radījusi nepieciešamību ieviest jaunu amatu: ‘Vardarbības ģimenē gadījumu koordinators’ (VĢGK, angl. Domestic Violence Response Coordinator, DVRC). 

Kopā ar partneriem no Grieķijas, Latvijas, Rumānijas un Apvienotās Karalistes mēs izstrādājām virkni dokumentu un materiālu, lai nostiprinātu šo profesionāļu statusu Eiropas dimensijā. 

Kas ir vardarbības ģimenē gadījumu koordinators? Ko viņš/viņa dara? Kā viņš/viņa var strādāt mājsēdes periodā?  

Sallija Džeksone, Standing Together, Apvienotā Karaliste 

Vardarbības ģimenē gadījumu koordinatoram ir būtiska loma, apvienojot dažādus partnerus, kas savā darbā saskaras ar vardarbību un cietsirdīgu izturēšanos ģimenē. Bieži katrs darbojas savā burbulī, un koordinatora uzdevums ir apvienot šīs iestādes un organizācijas, lai sniegtu integrētus pakalpojumus cietušajām personām, viņu bērniem un vardarbības veicējiem – lai viņi ikreiz saņemtu vislabāko palīdzību. 

Tas bija īpaši svarīgi Covid-19 mājsēdes periodā; koordinatoru virzītā sadarbība starp dienestiem nodrošināja ātru pielāgošanos jaunajiem un neparastajiem apstākļiem, lai mēs varētu palīdzēt cietušajiem viņu vajadzībās. Spējām pielāgoties un turpināt nodrošināt holistisku aprūpi un uz traumas izpratni balstītu palīdzību cilvēkiem, kam ir dažādas, intersekcionālas vajadzības. 

Kāda ir efektīva pārvaldība un struktūras, lai pienācīgi reaģētu uz VPSM? Kā tās var darboties mājsēdes periodā? 

Šabana Kauzara, Kensingtonas un Čelsijas pašvaldība, Apvienotā Karaliste 

Partnerība labāk izpratīs vardarbību pret sievietēm un meitenēm un attiecīgos atbildes pasākumus, ja būs skaidra VPSM stratēģija un spēcīga pārvaldības struktūra. 

Efektīva pārvaldības struktūra ir tāda, kurā partneri strādā kopā, kur tos vieno kopīgs redzējums, kur tiek vākti un izmantoti skaidri dati, lai saprastu, kas ir vajadzīgs, un visā šajā procesā tiek ņemts vērā cietušo un izdzīvojušo personu viedoklis un pieredze. Efektīva VPSM pārvaldības struktūra var sniegt vadlīnijas labas prakses īstenošanai un nodrošināt to, ka dienesti sniedz atbalstu cietušajiem.  

Radot vidi, kurā notiek informācijas apmaiņa, kurā tiek izprasti riski un tiek attīstītas jaunas idejas, partnerība, strādājot kopā, var labāk palīdzēt cietušajiem viņu intersekcionālajās vajadzībās.

Kā notiek apmācība? Kādi ir galvenie mācību materiāli?  

Vaso Anastasopulu, DIMITRA, Grieķija 

Lai atbalstītu VĢ stratēģisko koordinatoru profesionālā statusa nostiprināšanu, kopīgi izstrādāts augstas kvalitātes mācību saturs, DVCI mācību programma, kas paredzēta profesionāļu apmācībai, lai tie stratēģiski vadītu un koordinētu kopienas atbildi, saskaroties ar vardarbību pret sievietēm un meitenēm.  

DVCI mācību programma sastāv no vairākiem interaktīviem moduļiem, kuru ietvars ir VĢ intervenču stratēģiska koordinēšana. Tās pamatā ir jaukta tipa mācību metodoloģija, kas apvieno tiešsaistes e-mācību formātu un klātienes sesijas. 

Kā papildinājumu jau minētajam apmācību kursam DVCI mācību programma ietver tīmekļa vietni, kas ir visiem pieejama, lai mācītos un sadarbotos, un kas uzlabo pieejamo resursu, metodoloģiju un instrumentu kvalitāti un pieejamību ES līmenī, lai tādējādi sniegtu atbalstu šīs jomas profesionāļiem. 

  

Kas ir sertifikācija? Kas var pieteikties? Kāpēc ir svarīgi, lai mēs sertificētu apmācību dalībniekus? Kā tas darbosies Eiropas sistēmā?  

Sofija Pakalidū, ACTA, Grieķija 

ACTA sadarbībā ar visiem partneriem izstrādāja VĢ koordinatora sertifikācijas shēmu, pamatojoties uz starptautiskā standarta ISO 17024 prasībām. 

Ar šo sertifikāciju savu praktisko un profesionālo pieredzi var apliecināt nozarē jau strādājošie darbinieki un jaunpienācēji ar augstskolas izglītību, kas ir apguvuši jauktā tipa apmācību programmu.  

Dokumentēts profesionālās kvalifikācijas atbilstības pierādījums, vieglāka darba atrašana Eiropas līmenī, jaunu zināšanu un prasmju apgūšana un jaunas prakses ieviešana jomā, kurā strādā šie profesionāļi, kuri pieteiksies sertifikācijai, sniedz būtiskas priekšrocības un pievienoto vērtību visā Eiropā.  

Organizāciju ACTA ir akreditējusi Nacionālā akreditācijas sistēma (ESYD) saskaņā ar Eiropas ELOT EN ISO/IEC 17024: 2012 standarta prasībām, un tās izsniegtie sertifikāti tiek atzīti visā pasaulē.  


Kāda ir pievienotā vērtība, ieviešot vardarbības ģimenē gadījumu koordinatora amatu visā Eiropā? 

Alīna Neago, Catharsis, Rumānija 

Efektīva reakcija uz vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē nozīmē, ka vardarbība tiek novērsta, upuri tiek aizsargāti un vardarbības veicēji tiek saukti pie atbildības. Neviena organizācija vai iestāde nevar tikai ar saviem spēkiem tikt galā ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē.  

Rumānijā daudznozaru sadarbība tiks uzsvērta kā nozīmīgs “labās prakses” stūrakmens, saskaroties ar vardarbību ģimenē. Tas varētu būt gan vienkāršs telefona zvans, gan dažādu starpinstitucionālo protokolu pildīšana.  

Pamatojoties uz projekta laikā izveidoto partnerību ar publisko sektoru un ar nevalstiskajām organizācijām, Catharsis plāno rosināt vardarbības ģimenē lietu koordinatoru iekļaušanu Rumānijas profesiju klasifikatorā. 

Inese Bulava, LELB Diakonijas centrs, Latvija 

Apmācībās, kā labāk reaģēt uz vardarbību ģimenē, bieži piedalās darbinieki, kas strādā “frontes līnijā”. Bet šajos jautājumos vajadzīga arī stratēģiska vadība.  

Vardarbības ģimenē lietu koordinatora loma nav definējama sociālā darbinieka, psihologa, jurista vai veselības aprūpes speciālista kompetences robežās. Tas ir profesionālis, kurš, gādājot par cilvēku drošību, organizē vietējo dienestu un pakalpojumu sniedzēju sadarbību. 

Nozares eksperti saka, ka ir grūti izveidot tādu funkcionējošu struktūru, kurā regulāri līdzdarbotos pareizie cilvēki no pareizajām iestādēm un organizācijām. Tas nav izdarāms vienas dienas laikā. 

Bet mēs turpinām virzīties uz priekšu, un tagad visā Eiropā ir pieejams apmācību kurss un sertifikācija cilvēkiem ar atbilstošu izglītību un pieredzi.  

Arī latviešu valodā pilotapmācībās šobrīd aicināti iesaistīties ieinteresēto pušu pārstāvji, kas varēs sniegt atgriezenisko saiti apmācību kursa uzlabošanai, un tie, kas būtu gatavi koordinēt kopienas atbildi uz vardarbību ģimenē vietējā līmenī.  

  

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 

  


« atpakaļ
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2022 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »