Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3173

Mūžībā aizsaukts Prof. R.Slenczka

Redaktors
2022.11.12 17:50

Jo dzīvot man nozīmē – Kristus un mirt man ir ieguvums. Filip. 1:21

Sēru vēsts. Š.g. 4.novembrī Vircburgā, Vācijā Mūžības gaišajā ceļā devies Lutera Akadēmijas pirmais rektors, mācītājs prof. Dr. Reinhards Slenczka.

Profesors dzimis 1931.gada 16.februārī Kaselē, Vācijā mācītāja un prāvesta Hansa Slenczkas ģimenē. No 1951-56.gadam viņš studēja teoloģiju, filozofiju un slāvistiku Mārburgā, Tībingenē, Heidelbergā un Parīzē.  Mācītāja gaitas viņš sāka 1959.gadā Kūhesenes – Valdekas evaņģēliskajā Baznīcā. 1960.gada 30.aprīlī viņš ieguva teoloģijas doktora grādu Heidelbergas universitātē pie Edmunda Šlinka ar doktordarbu “Baznīcas vienotība, kā dogmatiska problēma jaunākajā austrumbaznīcu teoloģijā”. Šlinka vadībā, kura asistents viņš bija, 1966.gadā Slenczka ieguva habilitētā doktora pakāpi Heidelbergas universitātē par kristoloģisku tēmu. Pirmā profesūra viņam bija Bernē. No 1970-1981. gadam viņš bija Heidelbergas universitātes sistemātiskās teoloģijas profesors. No 1981.gada līdz aiziešanai pensijā 1996.gadā viņš bija sistemātiskās teoloģijas pasniedzējs Erlangenes- Nirnbergas Universitātē un aktīvi darbojās Mārtiņa – Lutera – Apvienībā garīgi aprūpējot studentus. No 1996 – 2005.gadam Slenczka bija pirmais LELB Lutera Akadēmijas rektors. Viņa vadībā izskolota vesela LELB mācītāju paaudze. Viņa ieguldījums ir nenovērtējami augsts. Profesora un viņa sievas Gizelas ģimenē ir dēli: Notgers, Alkwīns, Fulberts un Venrihs un ievērojams skaits mazbērnu un mazmazbērnu. Notgers ir Sistemātiskās teoloģijas profesors Berlīnes Humbolta universitātē, bet Venrihs ir Vircburgas iecirkņa prāvests Bavārijas ev.lut. Baznīcā. Profesora vectēvs, savukārt, bija ievērojamais vācu vēsturnieks un pacifists Kārlis Heldmanis (1869-1943).   Slenczka no 1981-95.gadam bija galvenais redaktors teoloģiskajā žurnālā “Kerigma un dogma”. Latvijā profesors ar kundzi pēdējoreiz ciemojās 2017.gadā, piedaloties teoloģiskajā konferencē Lutera Akadēmijā. 2003.gadā Sentlūisas seminārs piešķīra viņam goda doktora grādu. Profesors ir daudzu rakstu un grāmatu autors. 2021.gadā latviski iznāca viena no pēdējām profesora grāmatām Mērķis un gals: Eshatoloģija. Nu profesors ir iegājis tajā, kam ticēja, par ko rakstīja un mācīja.

LELB arhibīskaps un Bīskapu kolēģija, Kapituls un Virsvalde izsaka visdziļāko līdzjūtību Gizelai Slenczkas kundzei un pārējiem ģimenes locekļiem.

Mūžīgo mieru dod, ak Kungs!

Informāciju sagatavoja LELB Ārlietu nozare