Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://lelb.lv/lv/?ct=gramatas&fu=read&id=1426

Izdots bīskapa Kārļa Irbes 150 gadu jubilejas konferences materiālu krājums

Redaktors
2012.08.22 16:55

2011.gada 7.augustā apritēja 150 gadi kopš dzimis Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas pirmais vadītājs – prezidents un bīskaps Kārlis Irbe. Tam par godu notika K.Irbes personības un darbības akadēmisks izvērtējums 2011.gada 9.novembrī notikušajā starptautiskajā konferencē “Bīskapam Irbem – 150”. Šīs konferences priekšlasījumi ir apkopoti grāmatā “Kārlis Irbe (1861-1934) – 150 gadu jubilejas konferences materiālu krājums”.

Materiālu krājumā lasītājs varēs izlasīt Voldemāra Lauciņa, Jouko Talonena, Normunda Titāna, Laimas Geikinas, Linarda Rozentāla, Valda Tēraudkalna, Prīta Rotmena, Dariusa Petkūnas priekšlasījumus, kā arī Jāņa Vanaga un Ralfa Kokina ievadvārdus.

Veidojot šo rakstu krājumu, redakcija vēlējās izdevumu par Latvijas Baznīcas vēsturi padarīt pieejamu plašākai auditorijai, tāpēc referātiem latviešu valodā pievienoti kopsavilkumi angliski. Savukārt, latviski lasošajiem ir pieejami angļu valodā uzrakstīto referātu kopsavilkumi latviski. Somu pētnieka Jouko Talonena referāts par LELB Teoloģijas institūtu redakcijai likās ļoti nozīmīgs mūsu Baznīcas vēstures pētniecībai, tāpēc tā angļu valodas versija ir pilnībā tulkota latviski.

Konference nebūtu varējusi notikt bez vairāku Latvijas Baznīcas vēstures izpētē ieinteresētu pārstāvju iesaistīšanās. Tāpēc ar īpašu pateicību jāmin tie, kuri neatkarīgās Latvijas pirmajam luterāņu vadītājam Kārlim Irbem veltīto starptautisko konferenci darīja iespējamu: Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca, Baltijas baznīcas vēsturnieku starptautiskais tīkls (International Network for Baltic Church Historians – INBCH), Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte un Luterisma Mantojuma fonds.

Grāmatu “Kārlis Irbe (1861-1934) – 150 gadu jubilejas konferences materiālu krājums” var iegādāties kristīgo grāmatu veikalos un grāmatnīcās. Tuvākais kristīgo grāmatu veikals Vecrīgā - "IHTIS", M.Pils ielā 4.